Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

Výnimka zo zakázaných a nesprávnych spôsobov lovu 2024

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako príslušný orgán štátnej správy poľovnícítva podľa § 72 písm. p) a q) zákona o poľovníctve

A. podľa § 72 písm. p) zákona o poľovníctve povoľuje výnimku:

 • zo zakázaných spôsobov lovu podľa § 65 ods. 2 písm. c) zákona o poľovníctve pri love diviačej zveri a mláďat ostatnej raticovej zveri v období od 1.1.2024 do 28.2.2025
  - používanie mieridiel a puškových ďalekohľadov vybavených hľadáčikom na streľbu v noci s elektronickým zväčšením obrazu.....a ďalších podobných zariadení umožňujúcich streľbu v noci, infrazameriavačov, noktovízorov, laserových zameriavačov....ktoré sú prispôsobené na videnie v noci (celé znenie v prílohe).

 • z nesprávnych spôsobov lovu podľa § 65 ods. 3 písm. a), d), j), a k) zákona o poľovníctve pri love raticovej zveri v období od 1.1.2024 do 28.2.2025:
  - strieľať raticovú zver na vnadisku,
  - loviť diviačiu zver a mláďatá ostatnej raticovej zveri v noci po uplynutí dvoch hodín po západe slnka až do dvoch hodín pred východom slnka...,
  - loviť trofejovu raticovú zver vhodnú na ďalší chov - v poľovných revíroch zaradených do poľovných oblastí s chovom malej zveri, okrem PR, v ktorých má daný druh raticovej zveri určené NKS, 
  - celé znenie v liste v prílohe

B. podľa § 65 ods. 9 zákona o poľovníctve určuje iný spôsob lovu a to:

 • lov raticovej zveri na vnadisku v období od 1.1.2024 do 28.2.2025 a to aj v prípade, že bol určený čas núdze.

Využiť výnimku zo zakázaných a nesprávnych spôsobov lovu uvedenú v bode A alebo použiť spôsob lovu v bode B možno len:

 • v čase lovu zveri podľa § 71 vyhlášky 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve.
 • v období uvedenom v mimoriadnom povolení lovu v čase ochrany podľa § 56 ods. 3 zákona o poľovníctve.


Dokumenty na stiahnutie

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk