Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

Gulášnik Poľovníckeho dňa 2022

Obvodná poľovnícka komora Malacky organizuje 20.augusta 2022 v Zámockom parku v Malackách už 10. ročník spoločenského podujatia Poľovnícky deň. Počas neho sa uskutoční aj súťaž vo varení poľovníckeho gulášu o titul „Gulášnik poľovníckeho dňa", do ktorej pozýva všetkých priaznivcov poľovníckej gastronómie.

Propozície súťaže:

  1. Súťaž družstiev sa uskutoční 20.8.2022 v Zámockom parku na v priestore vyznačenom organizátormi.
  2. Organizátor súťaže zabezpečí nezávislú hodnotiacu porotu, ktorá bude zložená z troch zástupcov súťažiacich a dvoch zástupcov organizátora. Traja zástupcovia súťažiacich budú riadne vylosovaní z členov prihlásených družstiev, ktorý budú súťažiť. Vylosovaný zástupca musí s vylosovaním súhlasiť a nesmie pri priebehu hodnotenia uprednostňovať kohokoľvek zo súťažiacich. V opačnom prípade bude predsedom poroty z hodnotenia vylúčený.
  3. Členovia poroty hodnotia vzorky gulášu nezávisle na sebe a to najmä chuť, vôňu, farbu a konzistenciu jedla.

Časový harmonogram súťaže:


8:30 - 9:00 hod - prezentácia účastníkov pred kaštieľom v Zámockom parku

9:00 hod -  otvorenie súťaže, vylosovanie identifikačných čísiel / dve identické čísla, ktoré budú známe len zástupcovi konkrétneho súťažného družstva.

Upozornenie ! - Vo vlastnom záujem nikomu nehovorte svoje vylosované číslo! Dvojicu čísiel treba uschovať, jedno bude použité pre označenie súťažnej vzorky a druhé pre kontrolu pri vyhlasovaní umiestnenia.

9:15 hod - začiatok varenia gulášu.

12:30 hod - odovzdanie hodnotiacich vzoriek, a to spôsobom naplnenia cca 0,5 L uvareného gulášu do obdržanej nádoby. Na nádobe bude pripevnená obálka, do ktorej bude vložené jedno z dvoch vylosovaných čísiel a obálka sa zapečatí, aby ostala anonymná pred hodnotiacou komisiou.
Hodnotenie vzorky bude vykonané v dvoch kolách a bodovým systémom od 1 po 10 bodov, keď hodnotenie číslom 1 je najhoršie a hodnotenie číslom 10 je najlepšie bodové hodnotenie produktu od každého člena poroty. Pri spočítaní všetkých bodov za hodnotenú vzorku vzorka s najvyšším počtom bodov (maximum je 100 bodov) získa 1.miesto. Následne 2. a 3. miesto získajú vzorky podľa počtu obdržaných bodov. Pri bodovej zhode budú len tieto vzorky hodnotené v treťom kole obdobným spôsobom.

14:00 hod - Vyhlásenie výsledkov. Predseda hodnotiacej komisie na verejnosti rozpečatí obálky a vyhlási čísla troch vzoriek s najvyšším počtom získaných bodov podľa poradia. Skontroluje identickosť s číslom zástupcu konkrétneho družstva.
 
 

Organizačné informácie:

Organizátor venuje účastnícke ceny všetkým zúčastneným družstvám a tri najlepšie získajú pamätné ocenenia. Pri neúčasti na vyhlasovaní výsledkov príslušnú cenu získa ďalší v poradí.

Súťažné družstvá si zabezpečujú na svoje náklady všetok materiál na varenie gulášu sami vrátane potravín, kotla, dreva a označenia družstva podľa vlastného uváženia.

ZAKAZUJE SA VARENIE NA OTVORENOM OHNI! Upozorňujeme súťažiacich na manipuláciu s ohňom. Zakázané je prenášať oheň v priestor parku alebo inak ohrozovať okolie s manipuláciou s otvoreným ohňom! Ako náhle príde ku škode spôsobenej nedodržiavaním nariadení organizátorom a nedodržaním bezpečnosti s otvoreným ohňom, bude družstvo okamžite diskvalifikované s následným znášaním spôsobených škôd na majetku!

Základné ingrediencie – mäso, cibuľa, zemiaky musia byť v surovom stave , nie je možné ich dopredu tepelne spracovať!

POZOR! Guláš sa bude variť za každého počasia, preto je treba počítať s alternatívou zastrešenia miesta varenia. Minimálne množstvo gulášu hodnoteného porotou bude 15 litrov. Po odovzdaní vzorky 0,5 litra si družstvo naloží s uvareným gulášom tak, ako uzná za vhodné.

Po ukončení súťaže (predaja gulášu) sú družstvá povinné odovzdať miesta v pôvodnom stave a odpad uložiť do zberných nádob. Zabezpečiť miesto po varení tak aby neprišlo ku dodatočnému vznietenie požiaru!

Požiarna hliadka:       Milan MERC tel: 0903 459 463

Pri požiari volať číslo: 112

 

 

                         Stanislav Hudec

riaditeľ súťaže “Gulášnik Poľovníckeho dňa 2022“

 

V prílohe: Prihláška do súťažeDokumenty na stiahnutie

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk