Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

Chovateľská prehliadka trofejí 2021

OPK Malacky organizuje Chovateľskú prehliadku trofejí zo zveri ulovenej resp. uhynutej v uplynulej poľ. sezóne t.j. od 1.3.2020 do 28.2.2021 (v zmysle ustanovenia §23 Zákona o poľovníctve a vyhlášky 344 /2009.) v termíne od 8. do 28. marca 2021.

Užívateľ poľov. revíru doručí najneskôr 8.3.2021 do 16:00 hod do kancelárie OPK Malacky súpis trofejí s adresami, záznam o love zveri, jej úhyne, označení a použití zveriny – príloha č.8. Dokumentácia prinesená po termíne nebude prevzatá a bude sa považovať za nepredloženú !

Tlačivo „Súpis trofejí“ doručte aj elektronicky najneskôr do 8.3.2021 v excel tabuľke (v prílohe), za každý druh zveri zvlášť, podľa predtlače, vyplnené len prvé 4 stĺpce, na adresu schlosser@vlm.sk

Na chovateľskú prehliadku musí vlastník trofeje predložiť trofej raticovej zveri na lebke spolu so spodnou čelusťou (priviazanou špagátom) okrem spodných čeľustí muflónov, jednoročných jeleňov a danielov, kly diviakov starších ako 3 roky a lebky veľkých šeliem. Zo zveri ulovenej cudzincami, ak sa trofej nenachádza na území SR, možno namiesto trofeje predložiť dokumentáciu o nej (v zmysle §14 vyhl.344) ( 6 fotografií – vyhl. 125/2012). Na chovateľskú prehliadku sa nepredkladá trofej, ktorá je v čase jej konania spracúvaná na výrobu dermoplastického preparátu.Takáto trofej sa musí predložiť na chov. prehliadku v nasledujúcom kalendárnom roku. Namiesto tejto poľ. trofeje predkladá jej majiteľ fotografickú dokumentáciu trofeje a potvrdenie od spracovateľa poľov. trofeje. Poľ. trofej z uhynutej zveri sa musí predložiť vždy s písomným vyhlásením poľov. hospodára o náleze a fotografickou dokumentáciou nájdenej uhynutej zveri, vyhlásenie poľ. hospodára musí byť pri každej trofeji zvlášť, pokiaľ sa predkladá len fotografia, bez trofeje, tak k vyhláseniu a fotografii treba priložiť štítok trofeje. Poľov. trofej z chorej alebo poranenej zveri sa musí predložiť spolu s písomným vyhlásením poľ. hospodára o ulovení, fotografickou dokumentáciou a s platným veterinárnym potvrdením, že trofej pochádza od chorej alebo poranenej zveri. Trofej ročného daniela a ročného jeleňa možno predložiť na chovateľskú prehliadku v skrátenej lebke. Ak sa na chov. prehliadku predkladá poľ. trofej pochádzajúca zo zveri ulovenej v čase jej ochrany alebo poranenej zveri ulovenej v čase jej ochrany, predkladá sa aj s kópiou povolenia orgánu, ktorý lov takej zveri v čase jej ochrany povolil.

Hodnotenie trofejí sa uskutoční tak, ako minulý rok po jednotlivých revíroch:

  skupina I. Ing. I. Schlosser, členovia Ing. P. Kain, Ing. M. Kubinec
  skupina II. Ing. M. Schlosser, členovia Mgr. O.Felszeghy, Ing. M. Svetlík
  skupina III. Ing. M. Serdel, členovia M. Dvorák, Ing. Š. Pavelka
  skupina IV. Ing. M. Kováč, M. Šišolák, J. Škrabák, A. Jurkovič

 

  I.   Javorina, Jablonové, Kuchyňa- Pernek, Podhorie Lozorno, Kráľová, Malacky, Zohor, Láb
  II.   Plavecký Mikuláš, Plavecké Podhradie, Sološnica, Ružová, Plavecký Štvrtok, Jakubov, Dúbrava Gajary, Vysoká pri Morave, Gajary, Záhorská Ves, Kostolište, Suchohrad
  III.   Korenec, Strmina, Pajštún, Lozorno, Stupava Mást
  IV.   Klokoč, Sološnica – Rohožník, Mon Repos, Studienka, Závod, Veľké Leváre, Malé Leváre, Rohožník

 

Temíny a miesto hodnotenia si dohodnú vedúci skupín s poľ. hospodármi. Pri hodnotení trofejí vo vhodných priestoroch budú prítomní členovia dieľčich komisií, poľovnícky hospodár a maximálne jeden člen PZ.

Trofeje budú pripravené podľa vyhlášky 344/2009 a pokynov v tomto liste.

Upozorňujem, že údaje o počte ulovenej zveri v štatistickom výkaze, súpise trofejí a prílohe č.8 vyhlášky sa musia zhodovať!!!!!!

Komisia po ohodnotení trofejí oboduje medailové trofeje, ktoré spolu s abnormálnymi trofejami odfotografuje, a následne spolu s katalógom uverejní na stránke OPK.

Hodnotenie musí byť ukončené do 28.3.2021.

 

 

             Ing. Ivan Schlosser                                                  Miroslav Kopiar                                             

     predseda Poľovníckej komisie                                      predseda OPK MalackyDokumenty na stiahnutie

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk