Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

Poistenie psa uznaného poľovného plemena

Predmetom poistenia je pes uznaného poľovného plemena s preukazom o pôvode vo vlastníctve poisteného uvedený v Dotazníku/Prihláške do poistenia, ktorý dovŕšil vek 5 mesiacov a nedovŕšil vek 8 rokov, v čase začiatku poistenia nedovŕšil vek 6 rokov, pred dojednaním poistenia absolvoval veterinárnu prehliadku, je zdravý, bez akéhokoľvek skrytého alebo chronického ochorenia a pred dojednaním poistenia absolvoval základné očkovanie proti besnote, psinke, hepatitíde, leptospiróze a parvoviróze.

 

Poistník:              Slovenská poľovnícka komora

 

Poistení:             členovia Slovenskej poľovníckej komory

 

Poistné riziká:  

a)       uhynutie, ku ktorému došlo v dôsledku úrazu alebo operácie po úraze

b)      zmárnenie, ku ktorému došlo v dôsledku úrazu alebo operácie po úraze a bolo nariadené v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov

c)       náklady na operáciu alebo veterinárny zákrok, ku ktorému došlo v dôsledku úrazu

 

Poistenie vzniká:             podaním Dotazníka/Prihlášky, ktorú majiteľ poisteného psa:

-          osobne predloží na ktoromkoľvek klientskom pracovisku poiťovateľa, alebo

-          zašle poštou na adresu poisťovateľa: Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Štúrova 7, 042 70 Košice alebo

-          zašle electronicky na emailové adresy:

matina.jakabova@allianzsp.sk a anna.marcakova@allianzsp.sk

 

Na každom Dotazníku/Prihláške môže byť uvedený maximálne jeden pes.

 

Poistenie začína:             najskôr dňom nasledujúcim po dni podania Prihlášky do poistenia (pokiaľ nie je uvedený iný, neskorší dátum začiatku poistenia)

 

Deň podania Prihlášky do poistenia je:

-          dátum podania poštovej zásielky s Prihláškou, alebo

-          deň prevzatia Prihlášky na klientskom pracovisku poisťovateľa, alebo

-          deň doručenia mailu na vyššie uvedené mailové adresy.

 

Poistná doba:   Poistenie sa dejednáva na dobu určitú. Positná doba začína dňom nasledujúcim po dni podania Dotazníka/Prihlášky do poistenia, najskôr však po dovŕšení 5 mesiaca a najneskôr pred dovŕšením 6.roku veku psa a Poistenie končí posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom pes dovŕši 8 rokov veku.

 

Poistná suma:   Maximálna poistná suma na jedného psa je vo výške 1 000 EUR. Poistnú sumu si stanovuje majiteľ psa.

 

Maximálne limity plnenia:

a)       do 300 EUR v súvislosti s veterinárnym zákrokom a operáciou po úraze,

b)      do výšky dojednanej poistnej sumy za psa do dňa dovŕšenia 6 rokov v súvislosti s jeho uhynutím alebo zmárnením,

c)       do výšky poistnej sumy zníženej o 10% za každý začatý rok nad 6 rokov veku psa v súvislosti s jeho uhynutím alebo zmárnením

 

Sadzba poistného:         

5% z poistnej sumy pre skupiny psov duriče a brloháre

3% pre „ostatné“ skupiny psov

 

Spoluúčasť:        Poistený sa podieľa na poistnom plnení z každej poistnej udalosti spoluúčasťou vo výške 10%, max. 30 EUR.

 

Poistné:              Stanovuje sa samostatne pre každého psa na jedno poistné obdobie. Poistné je splatné na bankový účet poisťovateľa uvedený v podklade pre úhradu poistného, vystavenom poisťovateľom individuálne pre každú Prihlášku po jej spracovaní v poistno-technickom systéme. Poistné platí poistený majiteľ psa.

 

Územná platnosť:           Slovenská republika

 

Prihláška na stiahnutie dolu.Dokumenty na stiahnutie

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk