Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

Oblastná výstava psov 2020

Obvodná poľovnícka komora Malacky a Slovenský poľovnícky zväz Okresná organizácia Malacky si Vás dovoľujú pozvať na OBLASTNÚ VÝSTAVU PSOV všetkých plemien dňa 15. 8. 2020 - L Á B

UZÁVIERKA: 20. 7. 2020

Rozhodcovia:
Ing. Leoš Jančík, CZ
Peter Bíly, SK – maďarský krátkosrstý a drôtosrstý stavač, slovenský hrubosrstý stavač
Jana Kadnárová, SK – doberman, cairn terrier, lagotto romagnolo

Program výstavy:

9:00 – 9:30 - príjem psov

Od 9:30 – posudzovanie psov

Po skončení posudzovania záverečné súťaže

Triedy:

Mladší dorast – od kompletnej vakcinácie – 6 mesiacov

Dorast – 6 – 9 mesiacov

Mladých – 9 – 18 mesiacov

Stredná – 15 – 24 mesiacov

Otvorená – od 15 mesiacov

Pracovná – od 15 mesiacov, pracovný certifikát

Šampiónov – od 15 mesiacov s titulom šampión niektorej krajiny FCI, Interšampión

Čestná - pre psov s titulom Ch., Ich. (CIB), Nár. víťaz, Klub. víťaz

Veteránov - od 8 rokov

Tituly:
Víťaz triedy - Môže byť udelený na oblastných výstavách jedincom, ktorí získali v triede
mladých, strednej, otvorenej, pracovnej, šampiónov a veteránov ocenenie výborný 1. V prípade rozdelenia plemena podľa sfarbenia, môže byť tento titul udelený v každej triede. U plemena NO môže byť udelený titul v triede mladých jedincovi, ktorý získal ocenenie veľmi dobrý 1
Oblastný víťaz – nastupujú jedinci, ktorí získali ocenenie Vítaz triedy, osobitne psy a osobitne suky z tried strednej, pracovnej, otvorenej, šampiónov

Súťaže:
Dieťa a pes, Junior Handling I., II.
Najkrajší mladší dorast, Najkrajší dorast, Najkrajší jedinec z triedy čestnej
Najkrajší pár psov, Chovateľská skupina, Najkrajší veterán, Najkrajší pracovný pes Najkrajší mladý pes OBLASTNEJ VÝSTAVY
Najkrajší pes OBLASTNEJ VÝSTAVY

Všeobecné ustanovenia:
Počty psov a vystavovateľov môžu byť obmedzené podľa aktuálnej situácie. Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI a SKJ a propozícií vydaných organizátorom. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. Jedince, prihlásené do triedy „mladší dorast“ a „dorast“ musia mať pri prihlasovaní už platný preukaz o pôvode vystavený príslušnou plemennou knihou, a to aj importované jedince. Kópiu originálu preukazu o pôvode, (nie výpis z plemennej knihy klubu či matriky) každého jedinca musí majiteľ psa nahrať do online systému. Bez toho nemôže byť žiaden jedinec prijatý na výstavu. V prípade nesprávneho zaradenia do triedy na prihláške majiteľom psa, bude jedinec automaticky zaradený do prislúchajúcej triedy podľa veku, jedinec starší ako 15 mesiacov bude automaticky zaradený do triedy otvorenej. Prihlášky, ku ktorým nebudú priložené všetky potrebné doklady – kópia získaného šampionátu pre triedu šampiónov a doklad o titule pre triedu čestnú, budú bez urgovania chýbajúcich dokladov zaradené do triedy otvorenej. Doklady nahraté po poslednej uzávierke sa nebudú akceptovať. Majiteľ prihlásením psa na výstavu vyslovuje súhlas so zverejnením fotografií z výstavy na webovej, facebookovej stránke usporiadateľa a v tlačovinách, ktoré publikujú správy z výstav. Prihlásením sa majiteľ zaväzuje uhradiť všetky poplatky aj v prípade, že sa na výstave z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní. Prihlásiť psa na výstavu v deň konania výstavy nie je možné! Preradiť psa do inej triedy v deň výstavy nie je možné! Usporiadateľ má právo bez uvedenia dôvodu neprijať psa na výstavu. V prípade nekonania výstavy z objektívnych dôvodov bude časť výstavných poplatkov použitá na úhradu nákladov spojených s prípravou výstavy a zvyšok bude vrátený vystavovateľom.. Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi. Majiteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené psom. Rozhodca je povinný vylúčiť z posudzovania psy agresívne. Na výstave nie je dovolené stavať psa proti psovi (tzv. hecovanie). Používanie sprayov, púdrov a iných kozmetických prípravkov na úpravu srsti je zakázané. Hlasité povzbudzovanie (double handling) psov spoza kruhu je zakázané. Vyväzovanie psov na upravovacích stoloch (tzv. šibeniciach) mimo času, kedy sú psy upravované, je prísne zakázané. Porušenie týchto zákazov môže mať za následok vylúčenie psa z výstavy. Predaj šteniec na výstavisku je prísne zakázaný! Vystavovateľ je zodpovedný za ochranu a pohodu psa na výstave. Je zakázané vystavovať psy situáciám, pri ktorých dochádza k nepohode a zdravotným komplikáciám, ako napr. ponechanie psa v aute pri extrémnych teplotách v lete, či zime alebo kruté zaobchádzanie so psom. Porušenie tohto zákazu bude viesť k vylúčeniu z terajšej a nasledujúcich výstav psov. Rozhodca posudzuje podľa platného štandardu vydaného Medzinárodnou kynologickou organizáciou (FCI). Rozhodca môže odmietnuť posúdiť psa, ktorý nastúpi do kruhu neskoro. Zmena rozhodcu vyhradená.

Veterinárne predpisy:
Každý pes musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde, najmenej 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT!

POPLATKY
Platba na mieste nie je možná. Neuhradené prihlášky do 96 hodín od odoslania potvrdzovacieho emailu budú vymazané.

Triedy mladých, stredná, otvorená, pracovná, šampiónov 20 EUR / pes
Triedy mladšieho dorastu, dorastu, veteránov, čestná 15 EUR / pes
Súťaže: dieťa a pes, JH, pár psov, chov. skupina 10 EUR

Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu/IBAN: SK66 5600 0000 0032 5538 9031
Uvádzajte, prosím, variabilný symbol, ktorý Vám bol pridelený v potvrdzovacom emaily.
Poštové a bankové poplatky hradí vystavovateľ.

www.onlinedogshows.skDokumenty na stiahnutie

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk