Podujatia

Kalendár podujatí

Oblastná výstava psov

Dátum konania: 26.08.2023

Zámocký park Malacky

Obvodná poľovnícka komora Malacky, Slovenský poľovnícky zväz Okresná organizácia Malacky si Vás dovoľujú pozvať na OBLASTNÚ VÝSTAVU PSOV všetkých plemien, ktorá sa uskutoční dňa 26.8.2023 v Zámockom parku v Malackách Víťaz triedy, Oblastný víťaz

 

Rozhodcovia:

Željko Lozic, RS

Tibor Havelka, SK

 

Program:

9:00 – 9:30 - príjem psov

od 9:30 – posudzovanie psov

Po skončení posudzovania záverečné súťaže

 

Triedy:

Mladší dorast – od kompletnej vakcinácie do veku 6 mesiacov

Dorast – od 6 do 9 mesiacov

Mladých – od 9 do 18 mesiacov

Stredná – od 15 do 24 mesiacov

Otvorená – od 15 mesiacov

Pracovná – od 15 mesiacov (po priložení pracovného certifikátu)

Šampiónov – od 15 mesiacov s titulom Medzinárodný šampión (C.I.B, C.I.E.), alebo šampióna niektorej z členských krajín FCI (po priložení dokladu o získaní titulu)

Veteránov – od 8 rokov

Čestná – od 15 mesiacov s uznaným medzinárodným alebo národným titulom šampióna, titulom NV, KV, VŠV (po priložení dokladu o získaní titulu)

V prípade nedoloženia príslušného dokladu bude pes automaticky preradený do triedy otvorenej.

 

Tituly:

Víťaz triedy - Môže byť udelený na oblastných výstavách jedincom, ktorí získali v triede mladých, strednej, otvorenej, pracovnej, šampiónov a veteránov ocenenie výborný 1. V prípade rozdelenia plemena podľa sfarbenia, môže byť tento titul udelený v každej triede. U plemena NO môže byť udelený titul v triede mladých jedincovi, ktorý získal ocenenie veľmi dobrý 1

Oblastný víťaz – nastupujú jedinci, ktorí získali ocenenie Víťaz triedy, osobitne psy a osobitne suky z tried strednej, pracovnej, otvorenej, šampiónov

 

Súťaže:

Dieťa a pes – pre deti do 9 rokov

Junior Handling I., II. - súťaž pre mladých vystavovateľov a ich psov. Súťaží sa v dvoch vekových kategóriách: od 9 do 13 rokov a od 14 do 17 rokov

Najkrajší pár psov - do tejto súťaže môže vystavovateľ prihlásiť svojho psa a svoju suku rovnakého plemena a rázu, ktoré boli posúdené na tejto výstave

Chovateľská skupina - do súťaže môže chovateľ prihlásiť skupinu najmenej troch a maximálne piatich jedincov rovnakého plemena, sfarbenia a veľkosti, ktoré boli na tejto výstave posúdené. Nemusia byť v majetku chovateľa, musia však pochádzať z jeho chovateľskej stanice a z rozličných vrhov, najmenej od dvoch rôznych matiek alebo otcov.

Najkrajší mladší dorast - pes a suka s ocenením VN1 z triedy mladšieho dorastu

Najkrajší dorast - pes a suka s ocenením VN1 z triedy dorastu

Najkrajší jedinec z triedy čestnej - pes a suka s ocenením V1, VT z triedy čestnej

Najkrajší veterán – pes a suka s ocenením V1, VT z triedy veteránov

Najkrajší pracovný pes – pes a suka s ocenením V1, VT z triedy pracovnej

Najkrajší mladý pes OBLASTNEJ VÝSTAVY – pes a suka s ocenením V1, VT z triedy mladých

Najkrajší pes OBLASTNEJ VÝSTAVY – pes a suka s titulom Oblastný víťaz

 

Prihlasovanie:

Prihlasovanie je len online cez: www.onlinedogshows.sk

 

Uzávierka prihlášok:

1.8.2023

 

Výstavné poplatky:

Trieda mladých, stredná, otvorená, pracovná, šampiónov: 25 EUR / pes

Trieda šteniat, dorastu, veteránov, čestná: 15 EUR / pes

Súťaže: dieťa a pes, JH, pár psov, chov. Skupina: 10 EUR

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s. Číslo účtu/IBAN: SK57 7500 0000 0040 2848 5650

Platba v deň výstavy NIE JE možná. Všetky neuhradené prihlášky budú vymazané. Úhradu výstavných poplatkov vykonajte až po registrácii online prihlášky. Pri úhrade výstavných poplatkov treba uviesť variabilný symbol z potvrdenia o registrácii prihlášok, ktoré majiteľ dostane mailom z online systému hneď po prihlásení psa na výstavu. Výstavné poplatky je potrebné uhradiť do 24 hodín od prihlásenia.

 

Všeobecné ustanovenia:

 Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI a SKJ a propozícií vydaných organizátorom. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. Jedince, prihlásené do triedy „mladší dorast“ a „dorast“ musia mať pri prihlasovaní už platný preukaz o pôvode vystavený príslušnou plemennou knihou, a to aj importované jedince. Kópiu originálu preukazu o pôvode, (nie výpis z plemennej knihy klubu či matriky) každého jedinca musí majiteľ psa nahrať do online systému. Bez toho nemôže byť žiaden jedinec prijatý na výstavu. V prípade nesprávneho zaradenia do triedy na prihláške majiteľom psa, bude jedinec automaticky zaradený do prislúchajúcej triedy podľa veku, jedinec starší ako 15 mesiacov bude automaticky zaradený do triedy otvorenej. Prihlášky, ku ktorým nebudú priložené všetky potrebné doklady – kópia získaného šampionátu pre triedu šampiónov a doklad o titule pre triedu čestnú, budú bez urgovania chýbajúcich dokladov zaradené do triedy otvorenej. Doklady nahraté po poslednej uzávierke sa nebudú akceptovať. Majiteľ prihlásením psa na výstavu vyslovuje súhlas so zverejnením fotografií z výstavy na webovej, facebookovej stránke usporiadateľa a v tlačovinách, ktoré publikujú správy z výstav. Prihlásením sa majiteľ zaväzuje uhradiť všetky poplatky aj v prípade, že sa na výstave z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní. Prihlásiť psa na výstavu v deň konania výstavy nie je možné! Preradiť psa do inej triedy v deň výstavy nie je možné! Usporiadateľ má právo bez uvedenia dôvodu neprijať psa na výstavu. V prípade nekonania výstavy z objektívnych dôvodov bude časť výstavných poplatkov použitá na úhradu nákladov spojených s prípravou výstavy a zvyšok bude vrátený vystavovateľom. Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi. Majiteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené psom. Rozhodca je povinný vylúčiť z posudzovania psy agresívne. Na výstave nie je dovolené stavať psa proti psovi (tzv. hecovanie). Používanie sprayov, púdrov a iných kozmetických prípravkov na úpravu srsti je zakázané. Hlasité povzbudzovanie (double handling) psov spoza kruhu je zakázané. Vyväzovanie psov na upravovacích stoloch (tzv. šibeniciach) mimo času, kedy sú psy upravované, je prísne zakázané. Porušenie týchto zákazov môže mať za následok vylúčenie psa z výstavy. Predaj šteniec na výstavisku je prísne zakázaný! Vystavovateľ je zodpovedný za ochranu a pohodu psa na výstave. Je zakázané vystavovať psy situáciám, pri ktorých dochádza k nepohode a zdravotným komplikáciám, ako napr. ponechanie psa v aute pri extrémnych teplotách v lete, či zime alebo kruté zaobchádzanie so psom. Porušenie tohto zákazu bude viesť k vylúčeniu z terajšej a nasledujúcich výstav psov. Rozhodca posudzuje podľa platného štandardu vydaného Medzinárodnou kynologickou organizáciou (FCI). Rozhodca môže odmietnuť posúdiť psa, ktorý nastúpi do kruhu neskoro. Zmena rozhodcu vyhradená.

 

Veterinárne podmienky:

Každý pes musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou. Psy z iných štátov musia mať Pet Passport.

 

Kontaktné údaje:

Web: www.ovmalacky.sk

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057818493210

Email: ovmalacky@gmail.com

Tel.: 0903 409 520, 0905 647 363

Dokumenty na stiahnutie

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk