Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

Mimoriadne polovenie lovu zveri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako príslušný orgán podľa § 72 písm. m) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti Okresného úradu Malacky, pozemkového a lesného odboru č. OU-MA-PLO/2020/3441-3 z 28.1.2020 o mimoriadne povolenie lovu zveri, podľa § 56 ods. 3 zákona o poľovníctve povoľuje:

mimoriadny lov

daniel škvrnitý

- daniel I., II. veková trieda v termíne od 01.02.2020 do 29.02.2020 vrátane

- danielča v termíne od 01.02.2020 do 29.02.2020 vrátane

vo všetkých poľovných revíroch v okrese Malacky.

Mimoriadne povolenie lovu je vydané z dôvodu ochrany majetku, a to minimalizácie škôd na poľohospodárskych plodinách.

Okresný úrad Malacky, pozemkový a lesný odbor bezodkladne oboznámi dotknutých užívateľov poľovných revírov s týmto mimoriadnym povolením lovu. Lov bude realizovaný v zmysle schválených plánov chovu a lovu a zmien vykonaných podľa § 30 ods. 10 zákona o poľovníctve. Vprípade, ze vznikne potreba lovu danielej zveri aj v poľovných revíroch, v ktorých plán chovu a lovu nebol pre danieliu zver schválený, okresný úrad určí počet kusov na odlovenie.

Na vydanie tohto mimoriadneho povolenia sa podľa § 79 ods. 2 písm. f) zákona o poľovníctve nevzťahuje zákon č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk