Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

Kontroľné strelby – náhradný termín

Pre väčší počet chýbajúcich členov OPK Malacky, ktorí majú povinnosť vykonať kontrolné streľby, vyhlasuje strelecká komisia OPK aj náhradný termín 6.10.2019 z brokovej zbrane a 20.10.2019 z guľovej zbrane.

Kontrolné streľby v náhradnom termíne sa uskutočnia:

Z brokovej zbrane: 6.októbra 2019 od 8:00 hod do 12:00 hod - strelnica PZ Láb 

Z guľovej zbrane: 20.októbra 2019     od 8 00 hod do 12 00 hod -  strelnica ŠSK Malacky

 

V prípade záujmu o nastrelenie guľovej zbrane tento výkon zabezpečia oprávnení členovia streleckej komisie priamo na strelnici.                                    

v zmysle Zákona o poľovníctve č.274/2012 Z.z. §42 má SPK povinnosť organizovať kontrolné streľby. S týmto zámerov P- SPK schválilo smernicu „ O organizovaní a vykonávaní kontrolných strelieb členmi SPK „....podľa ktorej každý držiteľ zbrane na výkon práva poľovníctva má povinnosť úspešne absolvovať kontrolnú streľbu z brokových aj guľových zbraní 1 x 5 rokov. Noví členovia SPK musia absolvovať kontrolné streľby každý rok po dobu troch rokov od získania prvého poľ. lístka. Člen SPK je povinný absolvovať kontrolnú streľbu so zbraňou, ktorú na základe zbrojného preukazu drží na výkon práva poľovníctva. Ak vlastní viacero poľ. zbraní, je na jeho uváženie, ktorou zbraňou realizuje guľovú streľbu a ktorou brokovú streľbu. Kto bude mať záujem o predĺženie platnosti poľovného lístka, musí sa preukázať vykonaním kontrolných strelieb alebo účasťou na pretekoch organizovaných v pôsobnosti OPK Malacky.                                                                                                        

Poplatok za vykonanie kontrolnej streľby je 10 EUR za brok. zbraň a 10 EUR za guľovú zbraň.

Upozornenie: za neospravedlnenú účasť na kontrolných streľbách je povinný pozvaný účastník zaplatiť náhradu nákladov spojenú s organizovaním kontrolných strelieb vo výške 20 EUR. Zaplatením náhrady nákladov sa nezbavuje povinnosti absolvovať kontrolné streľby v náhradnom termíne.                

                                               PREDLŽOVANIE POĽOVNÝCH LÍSTKOV.

Pri predlžení platnosti poľ. lístka predložte do 30.11.2019: žiadosť o predĺženie platnosti PL, 2 fotografie 3 x 3,5 cm, občiansky preukaz, pôvodný poľ. lístok,doklad o vykonaní kontrolných strelieb. Poplatok za predĺženie PL: na 1 rok= 5 EUR, na 5rokov = 20 EUR, na 10 rokov = 40 EUR. Poplatok za poistenie podľa § 52 Zák. o poľov. + člen. poplatok SPZ + úrazové poistenie s platnosťou na 1 rok t.j. do 31.12.2020 = 20 EUR, na 5 rokov = 100 EUR, na 10 rokov = 200 EUR. Žiadosti na predĺženie poľ. lístka nájdete na www.opkmalacky.sk.

          Ing.Jozef Jurkovič                                                  Miroslav Kopiar

predseda streleckej komisie OPK                                  predseda OPK Malacky

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk