Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

Výročné členské schôdze SPZ 2021

Mesiac február je obdobie, kedy sa spravidla hodnotí činnosť poľovníckych združení v uplynulom roku a schvaľujú zámery na aktuálny rok

Podľa Stanov SPZ - §15 je každé PZ povinné uskutočniť do konca februára výročné členské schôdze s programom, v ktorom musia byť zahrnuté tieto body:

1.Schválenie správy výboru PZ o činnosti a výsledkoch hospodárenia PZ za uplynulý rok.

2.správa Dozornej rady o kontrole činnosti a hospodárenia PZ.

3.Rozhodnutie o použití výnosov hospodárenia alebo úhrade straty za uplynulý rok

4.Schválenie plánu činnosti PZ na rok 2021 / prípadne návrhov na vyznamenania /

5.Schválenie výšky členských podielov

6.Schválenie uznesenia Výročnej členskej schôdze.

 

Avšak prežívame obdobie opatrení proti šíreniu pandemie COVID 19, ktoré zatiaľ stretávanie neumožňuje. Preto členské schôdze môžete vykonať aj takto:

“Podľa § 4 ods. 6 Stanov SPZ „orgány a komisie SPZ môžu rozhodovať aj hlasovaním prostredníctvom internetu (ďalej len „per rollam“), ak je to potrebné a účelné z časového alebo ekonomického hľadiska. Hlasovanie per rollam je platné, ak sú na takéto hlasovanie vyzvaní všetci členovia orgánu alebo komisie a ak na základe zaslaných podkladových materiálov nadpolovičná väčšina ich členov vyjadrí rovnaké stanovisko.“ Hlasovať per rollam nie je možné, ak tieto stanovy vyžadujú kvalifikovanú väčšinu alebo neustanovujú inak.“

Ak je počet členov orgánu vyšší, odporúčame materiál na hlasovanie poslať v písomnej alebo elektronickej (mailom) podobe. Zásadou je, že musí byť rozposlaný, zaslaný (mailom, poštou) všetkým členom orgánu s požiadavkou hlasovania za, proti, zdržal sa do stanoveného-určeného času. Vec alebo uznesenie je platné, ak zaň hlasovala (vyjadrila stanovisko) nadpolovičná väčšina členov príslušného orgánu. Hlasovanie zaslané po časovom limite je ako by nehlasoval. Ak by podklady k hlasovaniu boli zaslané poštou s požiadavkou zaslania hlasovania tiež poštou a posledný deň je určený napr. 15. november, za platné hlasovanie sa počíta, ak je na obálke pečiatka pošty 15.november. Upozorňujeme, že výsledky hlasovania per rollam sa musia archivovať vo vytlačenej podobe, t. j. hlasovanie zaslané elektronicky- mailom každého člena orgánu sa vytlačí a archivuje. Hlasovanie per rollam nie je možné, ak Stanovy SPZ vyžadujú kvalifikovanú väčšinu. Kvalifikovaná väčšina je vopred určená časť hlasujúcich potrebná na schválenie závažnejších rozhodnutí, ktorá býva vyššia ako bežnejšia nadpolovičná väčšina. Spôsobom per rollam hlasovať nie je možné napr. u PZ z dôvodov uvedených v § 32 ods. 3 Stanov SPZ.

Je možné rokovať formou online konferencie za požitia rôznych aplikačných nástrojov, či systémov ako napr. Google Meet, Skype, Gmail, Teams a pod., no pre niektoré je potrebná inštalácia komunikačných nástrojov a potrebu mať smartfon alebo počítač.

Upozorňujeme, že vyhotovená zápisnica sa do 15 dní zašle všetkým účastníkom.  

Zápisnicu z VČS zašlite aj do kancelárie OkO SPZ MALACKY a to do 10 marca 2021aj s nasledovnými prílohami:                                                                                                                                

Príloha č.1. Zloženie výboru PZ s telef. a e-mailovým kontaktom /ak nastala zmena oproti minulosti

Príloha č.2. Návrhy na vyznamenania SPZ na priloženom tlačive.Po tomto termíne nebudú návrhy akceptované, nakoľko ich musí prerokovať Osvetová komisia a Predstavenstvo OkO SPZ Malacky a postúpiť Ústrediu SPZ.

 

S pozdravom „ Prírode a lovu zdar!!                                                                        

        Miroslav Kopiar

predseda OkO SPZ Malacky

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk