Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

Určenie termínu a spôsobu zisťovania stavov zveri v roku 2020

Okresný úrad Bratislava, Odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva, (OU-BA-OOP4) ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy na úseku poľovníctva podľa § 71 ods. 2 písm. b) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. (zákon o poľovníctve), podľa § 73 písm. b) zákona o poľovníctve u r č u j e termín a spôsob zisťovania stavov zveri v poľovných revíroch začlenených do poľovných oblastí v pôsobnosti okresných úradov, pozemkových a lesných odborov Bratislavského kraja

nasledovne:
  I. Termín sčítania stavov zveri: 14.3.2020 a náhradný termín 21.3.2020
  II. Spôsob zisťovania stavov zveri:
      1. raticová zver – stavy sa zisťujú v rámci jednotlivých poľovných revírov
          a) pri prikrmovacích zariadeniach a podľa stôp na snehu,
          b) pri pochôdzkach v revíri,
          c) počas ruje,
          d) priame sčítanie v krajine pomocou nadhánky (v jarnom období)
      2. malá zver
          a) zajace za pomoci rojnice poľovníkov v pásoch, ktorých plochy majú predstavovať aspoň 1/10
              z celkovej výmery poľovného revíru, pričom v nich majú byť zahrnuté ako priemerné, tak aj pod
              a nadpriemerné zazverované úseky; takto sa súčasne môžu sčítať aj kŕdle jarabíc,
          b) jarabice sa sčítavajú, kým ešte nie sú spárikované, pričom kŕdliky možno najľahšie sčítať pri
              násypcoch, pozdĺž ciest, tratí a kanálov v blízkosti stohov a hospodárskych dvorov a pod., kde sa
              v zime najviac koncentrujú,
          c) bažanty možno sčítať pri násypcoch, na lesných okrajoch, prípadne aj ich vyplašením
              z remízok.

Podľa § 26 ods. 1 zákona o poľovníctve, užívateľ poľovného revíru je povinný
zabezpečiť celoročnú starostlivosť a ochranu zveri a poľovného revíru. Na ten účel je povinný
každoročne zisťovať v poľovnom revíri stavy zveri.
III. Uvedený spôsob a termín zisťovania stavov zveri je len jedným z podkladov pre správne
vyhotovenie návrhov plánov poľovníckeho hospodárenia. Podľa § 36 ods. 1 vyhlášky MP SR
č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v z.n.p., zisťovanie stavov zveri sa
vykonáva celoročne a odosiela sa v termínoch a spôsobom určeným OÚ Bratislava.
Podľa § 36 ods. 2 vyhlášky, výsledky zisťovania poľovnícky hospodár eviduje priebežne
a vykazuje v prehľadoch stavu zveri, ktorých vzor je uvedený v prílohe č. 14 vyhlášky.
IV. Žiadame okresné úrady Bratislavského kraja, pozemkové a lesné odbory, aby tento list
zverejnili na elektronickej úradnej tabuli a aby oboznámili užívateľov poľovných revírov a ich
poľovníckych hospodárov o takto určenom termíne sčítania stavov zveri.
V. V záujme zostavenia reálneho prehľadu stavu zveri, plánov chovu a lovu, ako aj plánov
starostlivosti o zver, OÚ Bratislava odporúča užívateľom poľovných revírov, aby konzultovali
stavy zveri s užívateľmi susedných poľovných revírov a s užívateľmi poľovných pozemkov.

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk