Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

Organizačné informácie pre uchádzačov o PPL

Tu nájdete základné informácie o tom, ako bude celá príprava na skúšku z poľovníctva ako aj samotná skúška z poľovníctva prebiehať. Koľko času a peňazí tomu musíte v príprave a skúškam venovať a čo tým získate.

Všetky nasledujúce informácie Vám detailne vysvetlíme na zápise do nového kurzu dňa 9.12.2021. Účasť na zápise je dobrovoľná. Celá príprava sa v zmysle vyhlášky č. 344/ 2009 - § 39 až § 51 delí na 4 časti:

teoretickú prípravu

praktickú prípravu,

streleckú prípravu so skúškou zo streľby,            

a samotnú skúšku z poľovníctva

(prípadne doplnkovú skúšku na zbroj. preukaz skupiny D, kto má oň záujem a ešte nemá žiadny zbrojný preukaz.)

 

Teoretická príprava trvá 70 vyučovacích hodín a prednáša sa počas nej učebná látka podľa skúšobných predmetov pre skúšku z poľovníctva:

I.poľovnícka osveta

II.poľovnícka zoológia a biológia

III.starostlivosť o zver a choroby zveri

IV.lov zveri a poľovnícke plánovanie

V.poľovnícka kynológia

VI.právne predpisy na úseku poľovníctva

VII.poľovnícke strelectvo a prvá pomoc pri úrazoch spôsobených pri výkone práva poľovníctva

 

 

TEORETICKÁ PRÍPRAVA:

Do prvej prednášky, ktorú plánujeme uskutočniť 5.februára 2022 od 8:00 hod do 12:00 hod v Poľovníckom dome v Malackách Vám bude zaslaný rozvrh všetkých prednášok ako aj „Záznam uchádzača o poľovný lístok „. Do „Záznamu..“ si budete zapisovať absolvované jednotlivé prednášky. Úspešné ukončenie teoretickej prípravy Vám do „ Záznamu...“ potvrdí organizátor, ak absolvujete najmenej 60 vyučovacích hodín. Chýbajúce hodiny do tohto limitu si musí konkrétny účastník doplatiť ako individuálne doučovanie. Prednášky alebo ich časť sa môžu vykonať aj dištančnou formou, ak také nariadene ÚVZ SR bude aktuálne. Pred každou prednáškou sa vystavuje prezenčná listina účastníkov, ktorá môže byť predmetom kontroly či už Slovenskej poľovníckej komory alebo Obvodného lesného úradu.

Za teoretickú prípravu zaplatíte 350 EUR, ktoré môžete uhradiť v hotovosti, alebo na účet OPK Malacky č. ú. SK38 5200 0000 0000 1189 5743. V cene tohto účastníckeho poplatku je zahrnutý aj prístup k demo-testom, poistenie účastníka, odvody SPK za užívanie vzdelávacieho systému, odvod do mediálneho fondu SPK, odmeny lektorov atď.

Po ukončení teoretickej prípravy dostanete:

a) poverujúci list pre výkon praktickej prípravy v rozsahu 100 hodín v trvaní najmenej 12 mesiacov. Miesto výkonu praktickej prípravy dohodneme s užívateľmi poľovných revírov, alebo si ho vyberiete individuálne. Vykonávanie praktickej prípravy, jej konkrétne činnosti, počet hodín /napríklad zakrmovanie, oprava poľovníckych zariadení, účasť na poľovačkách – iba ako pomocník, sčítanie zveri, atď...../ Vám potvrdzuje priebežne poľovnícky hospodár toho poľovného revíru, v ktorom sa prax vykonáva. Na základe zlých skúseností z minulosti Vám odporúčame, aby ste „Záznam o príprave„ mali v osobnej úschove, pretože na záverečnú skúšku môže byť pripustený predsedom skúšobnej komisie len ten, kto odovzdá tento záznam úplný v zmysle Skúšobného poriadku!

b) pozvánku na streleckú prípravu a skúšku zo streľby, ktorá pozostáva zo štyroch cvičení s poľovníckymi zbraňami, ústnej skúšky zo zásad bezpečného zaobchádzania so zbraňou, konštrukcie zbraní a streliva a poskytovania prvej pomoci pri úrazoch spôsobených pri výkone práva poľovníctva /skupiny otázok C,D,E/ a samotnej skúšky zo streľby. Na skúške zo streľby musíte podať nasledujúci výkon: trafiť brokovnicou minimálne 3 z 10 terčov a nastrieľať malokalibrovkou minimálne 40 bodov zo 100 možných na 50 metrov. Predtým Vám na streleckom výcviku podrobne inštruktori ukážu, ako bezpečne manipulovať so zbraňou, ako správne mieriť atď. Ak sa Vám nebude dariť, /väčšinou tie „holuby“ sú problémovejšie/ môžete požiadať o kondičné streľby, ktoré si zaplatíte zvlášť, aby ste na skúške zo streľby pred delegovaným komisárom z SPK uspeli. Dosiahnuté výsledky Vám zapíšu do „Záznamu“.Za streleckú prípravu a skúšku zo streľby zaplatíte 130 EUR. Termíny streleckej prípravy a termín skúšky zo streľby Vám bude oznámený najmenej 10 dní vopred.

Žiadosť o vykonanie skúšky z poľovníctva (v termíne určenom OPK Malacky) si môžete podať až po absolvovaní praktickej prípravy, ktorá bude potvrdená v „Zázname uchádzača...“.Ak sa nemôžete v tomto termíne na skúšku z vážnych dôvodov dostaviť, môžete ju vykonať v inom termíne u iného organizátora. Skúška z poľovníctva pozostáva zo skúšobného testu, ktorý má 70 otázok - po 10 z každého predmetu.                           

Test vygeneruje počítač z elektronického vzdelávacieho systému MY education, ktorý sa nachádza na www.polovnickeskusky.sk. Na jeho vypracovanie máte 120 minút. Skúšku z poľovníctva úspešne vykonáte, ak označíte v skúšobnom teste najmenej 80% všetkých správnych odpovedí a zároveň najmenej 50% správnych odpovedí z každého predmetu. Za skúšku zaplatíte 100 EUR. Ak na skúške neprospejete, môžete si po dvoch mesiacoch od konania riadnej skúšky podať žiadosť na SPK o opravný termín.

Pre úspešné vykonanie testu je nevyhnutné, aby ste si priebežne študovali Zákon o poľovníctve č. 274/2009 a jeho vykonávaciu vyhlášku č.344/2009, Zákon o strelných zbraniach a strelive č.190/2003 Z.z., odbornú poľovnícku literatúru atď....Povinnou podmienkou je aj vykonanie 20 úspešných demo-testov z každého predmetu.

Po úspešnom absolvovaní skúšky z poľovníctva môže uchádzač vykonať doplnkovú skúšku na získanie odbornej spôsobilosti na držanie zbraní a streliva na poľovné účely / § 51 vyhlášky č.344/2009/ Skúška sa vykonáva ústne z vylosovaných otázok. Ak skúšobná komisia vyhodnotí odpovede kvalifikačným stupňom „vyhovel“, uchádzač získa vysvedčenie z doplnkovej skúšky pre zbrojný preukaz skupiny D. Poplatok za vykonanie doplnkovej skúšky je 50 EUR. Kto zbrojný preukaz už má, na základe predloženého poľovného lístka mu na Okresnom riaditeľstve policajného zboru podľa miesta trvalého bydliska rozšíria zbrojný preukaz aj na skupinu D.

Po úspešnej skúške môžete požiadať v Obvodnej poľovníckej komory v mieste trvalého bydliska o vydanie poľovného lístka a zároveň sa poistiť proti škodám spôsobeným pri výkone práva poľovníctva. Takéto poistenie je povinné podľa § 52 Zákona o poľovníctve. Členstvom v SPZ sa automaticky stanete aj členom v Slovenskej poľovníckej komore, ktoré je tiež povinné zo zákona. Takže Obvodná poľovnícka komora Vám vystaví poľovný lístok, ktorý predložíte pri žiadosti o vydanie zbrojného preukazom skupiny D. S ním ste oprávnený si kúpiť poľovnícku zbraň a príslušné strelivo. Vykonávať právo poľovníctva /poľovať / môžete ako člen užívateľa konkrétneho poľovného revíru, alebo ako hosť na napr. spoločných poľovačkách, alebo na poplatkových poľovačkách na Slovensku i v zahraničí.

Takáto je v krátkosti tá cesta, ktorú musíte vykonať od prvej prednášky po prvú poľovačku. Viac informácií Vám poskytneme v priebehu prípravy na skúšku z poľovníctva.                                                                                                                                                                                

 

Spracovali:

Ing. Bohumil Antálek, vedúci prípravného kurzu

Milan MERC, kancelária OPK Malacky.

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk