Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

Mimoriadne povolenie lovu raticovej zveri 2022/2023

Mimoriadne povolenie lovu raticovej zveri v čase ochrany, výnimka zo zakázaných a nesprávnych spôsobov lovu a určenie iného spôsobu lovu.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len ,,ministerstvo"), ako príslušný orgán štátnej správy poľovníctva podľa §72 písm. m) ,p) a q) zákona č.274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o poľovníctve"),

A. 

podľa §56 ods. 3 zákona o poľovníctve povoľuje na území Slovenskej republiky okrem území vo vojenských obvodoch mimoriadny lov v čase ochrany týchto druhov zveri:

 • jeleň lesný
  • jeleň I. a II. veková trieda v termíne od 16.01.2023 do 28.02.2023 vrátane
  • jelienča v termíne od 16.01.2023 do 31.03.2023 vrátane
 • daniel škvrnitý
  • daniel I. a II. veková trieda v termíne od 16.01.2023 do 28.02.2023 vrátane
  • danielča v termíne od 01.01.2023 do 31.03.2023 vrátane
 • muflón lesný
  • muflón všetky vekové triedy od 16.01.2023 do 31.03.2023 vrátane
  • muflónča v termíne od 01.01.2023 do 31.03.2023 vrátane

B.

podľa §72 písm. p) zákona o poľovníctve povoľuje výnimku:

 • zo zakázaných spôsobov lovu podľa §65 ods. 2 písm. c) zákona o poľovníctve pri love raticovej zveri v období od 19.12.2022 do 31.12.2023:
  • používanie mieridiel a puškových ďalekohľadov vybavených hľadáčikom na streľbu v noci s elektronickým zväčšením obrazu alebo na prevrátenie obrazu a ďalších podobných zariadení umožňujúcich streľbu v noci, infrazameriavačov, noktovízorov, laserových zameriavačov, zameriavačov so zosilnením svetla a optickýc hzameriavačov, ktoré sú prispôsobené na videnie v noci.
 • z nesprávnych spôsobov lovu podľa §65 ods. 3 písm. a), d), j) a k) zákona o poľovníctve pri love raticovej zveri v období od 19.12.2022 do 31.12.2023:
  • strieľať raticovú zver na vnadisku
  • loviť raticovú zver v noci po uplynutí dvoch hodín po západe slnka až do dvoch hodín pred východom slnka - s použitím zariadení uvedených v §65 ods. 2 písm. c) zákona o poľovníctve
  • loviť trofejovú raticovú zver vhodnú na ďalší chov - v poľovných revíroch, v ktorých daný druh raticovej zveri nemá určené normované kmeňové stavy
  • loviť zver podliehajúcu poľovníckemu plánovaniu, ktorej plán chovu a lovu nebol schválený - v kategórií jelienča, danielča a muflónča v mesiaci marec 2023
  • loviť zver podliehajúcu poľovníckemu plánovaniu, ktorá nemá v poľovnom revíri určené normované kmeňové stavy, ktorej lov nebol povolený podľa §56 ods. 1 alebo 2 zákona o poľovníctve

C.

podľa §65 ods. 9 zákona o poľovníctve určuje iný spôsob lovu a to:

 • lov raticovej zveri na vnadisku v období od 19.12.2022 do 31.12.2023, a to aj v prípade, že bol určený čas núdze

 

Odôvodnenie:

Stavy jelenej, muflonej a danielej zveri vo viacerých oblastiach Slovenska dlhodobo prekračujú normované kmeňové stavy, čo vyplýva jednak z údajov poľovníckej štatistiky, ako aj z ,,Koncepcie rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike - národný program rozvoja poľovníctva a zachovania genofondu voľnežijúcej zveri", schválenej vládou Slovenskej republiky. V dôsledku vysokých stavov zveri dochádza k obrovským škodám v poľnohospodárstve, k významnému poškodzovaniu lesných porastov, k poškodzovaniu chránených biotopov a rastlín, ako aj k zvýšenému počtu kolízií so zverou v doprave.

Ministerstvo preto povoľuje mimoriadny lov vyššie uvedených druhov raticovej zveri v čase ochrany z dôvodu ochrany majetku, s cieľom predísť neúmerným škodám spôsobených zverou na lesných porastoch a poľnohospodárskych kultúrach.

Zákonom č.268/2022 Z.z. bol zmenený a doplnený zákon o poľovníctve tak, že ministerstvu bola daná v §72 písm. p) kompetencia povoliť výnimku zo zakázaných spôsobov lovu podľa §65 ods. 2 alebo z nesprávnych spôsobov lovu podľa §65 ods. 3. S cieľom umožniť efektívny lov zveri a predchádzať tak vzniku škôd spôsobených zverou ministerstvo okrem povolenia lovu zveri v čase ochrany povoľuje zároveň aj výnimku z niektorých zakázaných a nesprávnych spôsobov lovu.

V poľovných revíroch, v ktorých má druh zveri uvedený v bode A. určené normované kmeňové stavy, možno loviť túto zver dokonca poľovníckej sezóny 2022/2023 v zmysle schváleného plánu chovu a lovu a zmien vykonaných podľa §30 ods. 10 zákona o poľovníctve. Zároveň sa povoľuje loviť raticovú zver v kategórií jelienča, danielča a muflónča aj v mesiaci marec 2023, ked' ešte plán chovu a lovu nie je schválený, a to prostredníctvom výnimky z nesprávneho spôsobu lovu podľa §65 ods. 3 písm. k) zákona o poľovníctve. Zver ulovená v tomto období sa započíta do plnenia plánu chovu a lovu za poľovnícku sezónu 2023/2024 a zaeviduje sa v evidencii lovu zveri.

V poľovných revíroch, v ktorých niektorý druh raticovej zveri nemá určené normované kmeňové stavy, možno takúto zver loviť bez obmedzenia počtu. Na jej lov do 31.12.2023 v spojitosti s výnimkou z nesprávneho spôsobu lovu podľa §65 ods. 3 písm. k) zákona o poľovníctve nie je potrebné mimoriadne povolenie lovu podľa §56 ods. 1 alebo 2 zákona o poľovníctve. Zver ulovená v tomto období sa zaeviduje v evidencii lovu zveri.

Ak vznikne potreba loviť niektorý druh zveri na nepoľovnej ploche, naďalej je potrebné mimoriadne povolenie lovu vydané okresným úradom, pozemkovým a lesným odborom podľa §56 ods. 7 zákon a o poľovníctve.

Nakoľko zariadenia uvedené v §65 ods. 2 písm. c) už nie sú zakázanými doplnkami zbrane podľa zákona č.190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ministerstvo povoľuje používať tieto zariadenia na lov raticovej zveri a zároveň s použitím týchto zariadení povoľuje loviť raticovú zver v noci.

S cieľom znižovania stavov raticovej zveri ministerstvo povolilo počas vyššie uvedeného obdobia lov všetkej raticovej zveri na vnadisku, a to aj v prípade, ak okresný úrad v sídle kraja určil čas núdze.

Toto mimoriadne povolenie lovu v čase ochrany, povolenie výnimky zo zakázaných a nesprávnych spôsobov lovu a určenie iného spôsobu lovu sa nevzťahuje na územie vojenských obvodov, v ktorých podľa §71 ods. 3 zákona o poľovníctve štátnu správu na úseku poľovníctva vykonáva Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.

 Dokumenty na stiahnutie

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk