Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

AMO: Opatrenia

Regionálna veterináma a potravinová správa Senec (d'alej len „RVPS Senec"), príslušná podľa § 8 ods. 3 písm. e) a § 17 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení (d'alej Ien „ zákon č. 39/2007 Z. z.") nariad'uje opatrenia na zabezpečeníe kontroly a zabránenia šírenia afrického moru ošípaných (d'alej len „AMO") v populácii diviačej zveri

Užívaterovi pol'ovného revíru sa nariad'uje:

a) celoročný intenzívny lov diviačej zveri bez ohľadu na vek a pohlavie (táto podmienka musí byť zohľadnená poľovným hospodárom pri vydávani povolenia na lov). Lov diviačej zveri je vykonávaný za účelom monitoringu AMO a znižovania denzity diviačej zveri v poľovnom revíri. Toto opatrenie sa vzťahuje aj na poľovné revíri, v ktorých sa chov a lov diviačej zveri neplánuje.

b) aktívne vyhľadávanie tiel uhynutej diviačej zveri alebo ich častí (d'alej len „diviakov") v poľovnom revíri. Za uhynutého diviaka sa pokladá aj diviak usmrtený inak ako lovom (napr. usmrtený dopravným prostriedkom, inou zverou a pod.).

c) poskytnúť pri vydávaní povolenia na lov diviačej zveri Iovcovi informačné letáky týkajúce sa nákazy AMO, kľúčovej úlohy poľovnikov a biologických zásad manipulácie s diviakmi.

d) sanáciu uhynutej diviačej zveri v zmysle ods. 2, písm. a), b), čl. 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorýrn sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorýrn sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002.

e) viesť o každom ulovenom a uhynutom diviakovi, o naložení s divinou dôslednú evidenciu.

f) dodržiavat' pri manipulácii s uhynutými a ulovenými diviakmi, s vedľajšími živočíšnymi produktmi z ulovenej zveri, opatrenia zabraňujúce šíreniu AMO. Osoby zúčastňujúce sa lovu a manipulácii s ulovenými alebo uhynutými diviakmi nesmú prísť do kontaktu s ošípanými v chove minimálne 48 hodín od manipulácie. Použitý odev pri manipulácii s diviakmi musí byť ihned' po skončení manipulácie vypratý, obuv a nástroje vyčistené a vydezinfikované.

g) uhynuté a ulovené diviaky, vedľajšie živočíšne produkty z ulovených diviakov nesmú prísť do styku s domácimi ošípanými.

h) opatrenia na odber a predkladanie vzoriek na vyšetrovanie všetkej chorej ulovenej diviačej zveri alebo z ochorenia podozrivej a nájdenej uhynutej diviačej zveri. Pritom za uhvnutú zver sa pokladá všetka zver usmrtená inak ako lovom. Odber vzoriek musia vykonávať osoby vyškolené na prehliadku zveri po ulovení na mieste, alebo osoby vyškolené príslušnou RVPS na odber vzoriek na AMO/KMO.

i) vzorka musí obsahovať minimálne jeden z orgánov alebo jeho čast' - mandle/ slezina/ oblička. Vzorka z ulovených diviakov obsahuje krvnú zrazeninu. Okrem toho je možné odobrať dve vzorky z iných lymfatických tkanív, ako sú retrofaryngeálne / príušné/ mandibulárne lebo mezenteriálne lymfatické uzliny a vzorka ilea. V pokročilom štádiu rozkladu uhynutého tela diviaka je vhodné odobrat' na laboratórne vyšetrenie dlhú rúrovitú kosť resp. hrudnú kosť.

j) vzorku z uhynutého diviaka je nevyhnutné doručit' na príslušnú RVPS do 24 hodín od nálezu uhynutého tela, alebo najneskôr v nasledujúci pracovný deň po dni pracovného voľna.

k) v pripade, že z uhynutého diviaka nie je možné odobrať vzorku na vyšetrenie, ohlásiť ihned' túto skutočnosť príslušnej RVPS, hlásenie možno vykonat' aj telefonicky.

l) ku každej vzorke sa musia priložiť nasledovné údaje: správanie sa diviaka pred ulovenírn, dátum ulovenia alebo nájdenia uhynutého diviaka, veku, pohlavie, názov revíru, názov katastra, meno nálezcu, meno osoby ktorá vzorku odobrala.

m) opatrenia na zníženie denzity diviačej zveri a dosiahnutie normovaných kmeňových stavov:

  1. celoročný zákaz prikrmovania raticovej zveri jadrovým krmivom okrem zveri chovanej vo zverniciach.
  2. celoročný lov diviačej zveri na vnadiskách. V poľovnom revíri môže byt' zriadené najviac jedno vnadisko na 300 aj začatých ha poľovnej plochy. Na vnadisku v jednom dni môže prítomné najviac 5 kg krmiva a to len za účelom lovu.
  3. poskytuje sa finančná podpora lovu dospelých diviačic a lanštiačok po predložení pohlavných orgánov, okrem lovu diviačic a lanštiačok chovaných vo zverniciach podľa usmernenia ŠVPS SR.
  4. lov zveri zakázaným spôsobom alebo nesprávnym spôsobom podľa osobitného predpisu, v zmysle nariadenia hlavného veterinárneho lekára č. j. 02848/2019 zo dňa 15.8.2019.

n) zákaz premiestňovania živých diviakov mimo poľovný revír bez súhlasu RVPS Senec.

o) predkladať mesačne, príslušnému okresnému úradu odboru pozemkovému a lesnému, hlásenia o love a úhyne diviačej zveri podľa ich usmemenia. Hlásenie móže byt' nahradené vedením evidencie v programe POĽOVSTAT.

Finančná úhrada za dodanie vzoriek a znižovanie denzity:

- finančná úhrada bude vyplatená v zmysle pokynov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Bratislava , ktoré sú zverejnené vyvesením na obvyklom viditeľnom mieste na RVPS Senec. ťJhrada bude vyplatená vo výške:

- 40 EUR užívateľovi PR za vzorky z každého uhynutého diviaka

- 10 EUR za vzorky z každého uloveného diviaka s príznalani choroby

- 30 EUR za ulovenú diviačicu a lanštiačku po predložení ich pohlavných orgánov okrem diviačic a lanštiačok chovaných vo zverniciach

Bez uvedenia čísla identifikačnei značkv nie je možné vyplatiť úhradu za vzorku z uloveného diviaka (neplatí pri uhynutých diviakoch).

V prípade ulovenia virologicky pozitívnych ako i nájdených uhynutých diviakov, ktoré boli neškodne odstránené, bude vyplatená náhrada na základe žiadosti predloženej na príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu o stanovenú finančnú úhradu predložením faktúry

  • 70 € užívateľovi poľovného revíru

- za každého uloveného virologicky pozitívneho diviaka bez rozdielu veku a hmotnosti;

  • 50 € za každého uhynutého diviaka užívateľovi poľovného revíru, vrátane diviakov nájdených na nepoľovných pozemkoch.

Odôvodnenie

Africký mor ošípaných je choroba, ktorá podlieha hláseniu v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení. Ide o prenosné ochorenie s potenciou rýchleho šírenia, v dásledku čoho vznikajú vážne ekonomické straty v hospodárstve, vrátane ohrozenia medzinárodného obchodu.

Vzhľadom na nepriaznivú nákazovú situáciu AMO v Európe a SR bolo potrebné vydať tieto opatrenia na zabránenie šírenia do oblastí v ktorých sa doposiaľ nevyskytol.

Na základe vyššie uvedených skutočností bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti týchto opatrení.

Poučenie

Nespinenie uvedených nariadení a zákazov bude považované za porušenie zákona č. 39/2009 Z. z.

Na základe ustanovenia § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 39/2007 Z. z. sa na nariadenie opatrení nevzt'ahuje všeobecné právne predpisy o správnom konaní.

Voči nariadením opatrením sa nedá odvolať. Tieto opatrenia platia do ich zrušenia.

RVPS Senec v zmysle § 8 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2007 Z. z. zrušuje vydané patrenia č. j.: 124/2019 zo dria 18.01.2019

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk