Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

PF 2018

Kynologická komisia OPK Malacky v spolupráci s PZ Malačan usporiada dňa 27. októbra 2018 (sobotu) PREDBEŽNÉ SKÚŠKY FARBIAROV (PF)

Program a organizačný výbor:

Zraz účastníkov: 7:45 hod pri poľovníckej chate PZ Malačan. Z cesty od Malaciek do Studienky za nadjazdom cez diaľnicu po cca 200 m v zákrute odbočiť mierne doľava a po 50 m prídete na parkovisko pred poľ. chatou. Smer vyznačený šipkami

Otvorenie skúšok: o 8:00 hod, veterinárna prehliadka, losovanie poradia

Riaditeľ skúšok: JUDr. Imrich Foltýn

Správca skúšok: Pavol Hunady

Garant skúšok: Ivan Oslej

Veterinárna služba: MVDr: Peter Pavle                                                           

Rozhodcov deleguje SPK

Účastnícke podmienky:

- Skúša sa podľa platného skúšobného poriadku SPK pre PF

- Organizátori nezodpovedajú za škody spôsobené psom, prípadne za jeho stratu alebo poranenie – zodpovedný je vodič psa. Predvedení psi sú klinicky zdraví a sú v imunite proti besnote, psinke, parvoviróze a infekčnej hepatitíde, čo je deklarované vo veterinárnom preukaze psa, ktorý vodič psa pri prezentácií predloží veterinárnej službe.

Skúšobné poplatky:

PF za psa z OPK Malacky - 25 EUR, z iných OPK - 35 EUR. Poplatok zašlite na účet SK38 5200 0000 0000 1189 5743 alebo ho môžete uhradiť v hotovosti v kancelárií OKO SPZ. Pri platení poplatku až pri prezentácií znášate riziko, že Váš pes nebude prijatý na skúšky z dôvodu nadpočetnosti. 

Riadne vyplnenú prihlášku s kontak. tel. číslom (e-mailom) doručte v 2 exemplároch na adresu OPK Malacky. Uzávierka prihlášok je 18.októbra do 12 00 hod. V prípade, že Vaša prihláška prevyšuje stanovený max. počet účastníkov, telefonicky alebo e-mailom Vám to oznámime.

Najlepšie výkony budú ocenené diplomami a vecnými cenami.

 

 

 Ivan Oslej                                                              Miroslav Kopiar

KK OPK Malacky                                             predseda OPK Malacky

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk