Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

FSS a FSMP 2022

Kynologická komisia OPK Malacky v spolupráci s PZ Malina Láb usporiada dňa 2. júla 2022 (sobota) Farbiarske skúšky stavačov a malých plemien (FSS/FSMP)

Program:

Zraz účastníkov: 7:45 hod pri poľovníckej chate PZ Láb (od obce Láb smer Jakubov bude značenie)

Otvorenie skúšok: o 8:00 hod, veterinárna prehliadka, losovanie poradia

 

Organizačný výbor:

Riaditeľ skúšok: Ing. Pavel Kain
Správca skúšok: Ivan Žaludný
Garant skúšok: Ivan Oslej
Hlavný rozhodca: deleguje Ústredie SPK
Veterinárna služba: MVDr. Peter Pavle 

 

Všeobecné podmienky:

Skúša sa podľa platného skúšobného poriadku pre FSS - FSMP

Organizátori nezodpovedajú za škody spôsobené psom, prípadne za jeho stratu alebo poranenie – zodpovedný je vodič psa

Predvedení psi sú klinicky zdraví a sú imúnne proti besnote, psinke, parvoviróze a infekčnej hepatitíde, čo je deklarované vo veterinárnom preukaze psa, ktorý vodič psa pri prezentácií predloží veterinárnej službe.

Prihláška a skúšobné poplatky:

Za psa z OPK Malacky 30 EUR, ostatní 40 EUR. Poplatok zašlite na účet OPK - IBAN SK82 7500 0000 0040 3039 0765 alebo ho môžete uhradiť v hotovosti v kancelárií OPK Malacky. Pri platení poplatku až pri prezentácií znášate riziko, že Váš pes nebude prijatý na skúšky z dôvodu nadpočetnosti. Riadne vyplnenú prihlášku s telefon. kontaktom /e-mailom/ posielajte v 2 exemplároch na adresu OPK Malacky (prípadne požadované údaje aj e-mailom). Uzávierka prihlášok je 27.6.2022. do 12:00 hod. V prípade, že Vaša prihláška prevyšuje stanovený max. počet účastníkov, telefonicky Vám to oznámime.

 

          Ivan Oslej                                                           Miroslav Kopiar

predseda KK OPK Malacky                                    predseda OPK Malacky

 

V prílohe: Univerzálna prihláškaDokumenty na stiahnutie

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk