Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

FSS a FSMP 2020

Kynologická komisia OPK Malacky v spolupráci s PZ Malina Láb usporiada dňa 4. júla 2020 (sobota) FARBIARSKÉ SKÚŠKY STAVAČOV A MALÝCH PLEMIEN (FSS-FSMP)

Program a organizačný výbor:

Zraz účastníkov: 7:45 hod pri poľovníckej chate PZ Láb (od obce Láb smer Jakubov bude značenie)

Otvorenie skúšok: o 8:00 hod, veterinárna prehliadka, losovanie poradia

Riaditeľ skúšok: Ing. Pavel Kain

Správca skúšok: Ivan Žaludný

Garant skúšok: Ivan Oslej

Hlavný rozhodca: deleguje Ústredie SPK

Veterinárna služba: MVDr. Peter Pavle.                                                     

Všeobecné podmienky:

-          Skúša sa podľa platného skúšobného poriadku pre FSS - FSMP

-          Organizátori nezodpovedajú za škody spôsobené psom, prípadne za jeho stratu alebo poranenie – zodpovedný je vodič psa

-          Predvedení psi sú klinicky zdraví a sú imúnne proti besnote, psinke, parvoviróze a infekčnej hepatitíde, čo je deklarované vo veterinárnom preukaze psa, ktorý vodič psa pri prezentácií predloží veterinárnej službe.

Prihláška a skúšobné poplatky: za psa z OPK Malacky 25 EUR, ostatní 35 EUR. Poplatok zašlite na účet OPK - IBAN SK38 5200 0000 0000 1189 5743 alebo ho môžete uhradiť v hotovosti v kancelárií OPK Malacky. Pri platení poplatku až pri prezentácií znášate riziko, že Váš pes nebude prijatý na skúšky z dôvodu nadpočetnosti. Riadne vyplnenú prihlášku s telefon. kontaktom /e-mailom/ posielajte v 2 exemplároch na adresu OPK Malacky /prípadne požadované údaje aj e-mailom/. Uzávierka prihlášok je 29.6. do 12:00 hod. V prípade, že Vaša prihláška prevyšuje stanovený max. počet účastníkov, telefonicky Vám to oznámime.

          Ivan Oslej                                          Miroslav Kopiar

predseda KK OPK Malacky                    predseda OPK Malacky

 

Univerzálnu prihlášku je možné stiahnut v sekcii Kynologická komisia

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk